REGULAMIN

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór
formularza odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje 14 dniowe prawo do odstąpienie od umowy. Prawo to
przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z
ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych
osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym
przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni
od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
(GRAW CENTER DAWID GRZELAK, KLISZÓW 144, 39-307 GAWŁUSZOWICE, POLSKA,
gcmielec@gmail.com, telefon: 698684376 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub
pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od
umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a
w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się
Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat
w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później
niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej
umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu
14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania
z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu
do:

  • Umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany,
    wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
    zindywidualizowanych potrzeb.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)
– Adresat GRAW CENTER DAWID GRZELAK, KLISZÓW 144, GAWŁUSZOWICE, POLSKA,
gcmielec@gmail.com.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących towarów(*)
umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Przewiń do góry