REGULAMIN

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej w formie sklepu internetowego przez firmę GRAW CENTER Dawid Grzelak
 2. Właścicielem sklepu internetowego www.nagrobne.pl orza tablice-nagrobne.pl jest firma GRAW CENTER mieszcząca się pod adresem: Kliszów 144, 39-307 Gawłuszowice NIP: 817 210 30 90
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym w sprawach związanych z zawieraną umową :
  1. wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: gcmielec@gmail.com
  2. dzwoniąc pod numer 698 684 376 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż akcesoriów nagrobkowych z wysokiej jakości z kamieni naturalnych, aluminium, stali nierdzewnej kwasoodpornej.
 5. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:
 6. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez GRAW CENTER za pośrednictwem strony internetowej www.nagrobne.pl oraz tablice-nagrobne.pl
  1. Sprzedający – GRAW CENTER Dawid Grzelak, Kliszów 144, 39-307 Gawłuszowice
  2. Kupujący – osoba będąca konsumentem lub prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez GRAW CENTER 
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w sklepie internetowym niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową
  4. Osoba prowadząca działalność – osoba fizyczna lub prawna niebędąca konsumentem, dokonująca zakupu w sklepie internetowym związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Zawarcie umowy – złożenie zamówienia w sklepie internetowym;
  6. Cena – cena towaru zawierająca 23 % podatek VAT i wyrażona w złotych polskich;
  7. Doręczający – podmiot, za pomocą którego Sprzedający doręcza zakupione w sklepie internetowym produkty; 

§ 2

Warunki sprzedaży

  1. Klient dokonuje zakupu produktów z oferty przedstawionej na stronie Sklepu internetowego, wybierając rodzaj produktów i jego specyfikacje poprzez zaznaczenie spośród dostępnych opcji m.in. wielkość produktu, jego wysokość, rodzaj materiału, jak również wybiera formę dostawy.
  2. Kupujący może również zakupić produkt o indywidualnie określonych właściwościach
  3. W momencie złożenia przez Kupującego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktu zawartego w ofercie Sklepu, wybranego przez Kupującego spośród specyfikacji.
  4. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie potwierdzenia na podany adres e-mail Kupującego.
  5. Cena podana na stronie internetowej jest ceną dla konsumenta brutto (zawiera 23% VAT). Osoby prowadzące działalność gospodarczą, po zarejestrowaniu i weryfikacji otrzymują dostęp do oferty cenowej dla firm kamieniarskich, również wyrażonej w kwotach brutto (zawiera 23% VAT)
  6. Domyślnym dowodem zakupu dla konsumenta jest faktura vat, wystawiana na życzenie klienta.

§ 3

Formy płatności i wysyłka

  1. Zapłata za towar może nastąpić za pośrednictwem następujących form płatności:
   1. Poprzez system PayPal
   2. płatność gotówką przy odbiorze,
   3. za pomocą przelewu bankowego;
 1. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
 2. Zakupione produkty dostarczane są przez firmę FEDEX lub Inpost, zapakowane w sposób by uniknąć uszkodzeń
 3. Koszt dostawy jest zależny od wagi i wymiarów . Jest zgodny z cennikiem kurierskim dla przesyłek krajowych i jest określony na stronie www.nagrobne.pl oraz tablice-nagrobne.pl
 4. Na koszt dostawy składają się koszty opakowania oraz koszty transportu
 5. Termin realizacji zamówienia określany jest w ofercie produktu od 2 do 20 dni roboczych
 6. Zakupiony przez Kupującego towar jest wysyłany na adres podany w złożonym zamówieniu. Jeśli adres dostawy jest inny aniżeli adres Kupującego, okoliczność ta powinna zostać zaznaczona przez Kupującego w momencie składania zamówienia.
 7. W razie zaistnienia widocznych uszkodzeń już przy odbiorze przesyłki, Kupujący może żądać sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczającego
 8. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie rzeczy bez wad

§ 4

Gwarancja i reklamacje

 1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego, będącego Konsumentem, zgłoszonej do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz Kodeks cywilny.
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego prowadzącego działalność gospodarczą są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, regulujące rękojmię za wady przy sprzedaży.
 3. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu jakim jest karta/numer zamowienia lub faktura VAT.
 4. Aby zgłosić reklamację zakupionego przedmiotu lub roszczenia z tytułu gwarancji należy przesłać, na adres Sklepu listem poleconym zawierającym następujące dane: opis zakupionego produktu, przyczynę reklamacji, wskazanie daty zakupu towaru, kiedy wada została zauważona, żądanie zgłaszającego, wskazanie czy roszczenie wynika z gwarancji czy niezgodności towaru z umową, oraz dołączyć dowód zakupu, jak również reklamowany przedmiot. 
 5. Rozpatrzenie reklamacji w stosunku do Konsumenta następuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia Sprzedającemu. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje następnie o terminie w jakim nastąpi naprawa lub wymiana towaru.
 6. „Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).”

§ 5

Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania rzeczy, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres GRAW CENTER Kliszów 144, 39-307 Gawłuszowice.
 2. Odstąpienie od umowy nieobejmuje produktów personalizowanych oraz wykonywanych na zamowienie.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas GRAW CENTER Kliszów 144, 39-307 Gawłuszowice  e-mail gcmielec@gmail.com , telefon 698 684 376, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.”
 5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
 6. Koszty nadania przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. W razie wyboru sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Kupującego.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwraca Kupującemu poniesione koszty zakupu, na podany w oświadczeniu o odstąpieniu numer rachunku bankowego lub w inny sposób tam wskazany
 8. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, w przypadku zakupu produktu o właściwościach ustalonych indywidualnie przez Kupującego. W przypadku nieodebrania produktu przez klienta, zaliczka w wysokości 25% wartości przedmiotu zostaje zatrzymana na pokrycie kosztów produkcji.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  1. 7.1 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  2. 7.2 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  3. 7.3 zawartej w drodze aukcji publicznej;

§ 6

Postanowienia dodatkowe

Z dniem 25 maja 2018 r. weszłą w życie nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
 1. Wszystkie dane przesyłane przez Kupującego do Sprzedającego, są chronione zgodnie z Ustawą o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie Sprzedającego zgodnie z Ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). Złożenie zamówienia u Sprzedającego oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez Sprzedającego [szczegółowe dane administratora znajdują się w § 1 Regulaminu] celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy:[wpisać adres] W przypadku gdy Klient nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z naszej bazy.
 2. Sprzedający oświadcza, iż dokonał zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych .
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach aniżeli realizacja umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym, w szczególności może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do gcmielec@gmail.com
 4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: np. Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 800×600 pikseli lub wyższej
 5. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa

§ 7

Zmiany regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianie w razie wystąpienia istotnych zmian w zakresie prowadzonej działalności przez Sprzedającego, danych i oferty Sprzedającego, zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz kwestii uregulowanych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na stronie www.nagrobne.pl oraz tablice-nagrobne.pl na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
 1. Zalogowani użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu na podany przy rejestracji adres e-mail.
 2. Zmiana regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży już zrealizowanych, jak również złożonych zamówień, w stosunku do których w mocy pozostają postanowienia regulaminu obowiązujące w czasie zawierania umowy.

 

Przewiń do góry